Polityka Prywatności

Cookies

 • Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 • Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 • Operator serwisu (Firma al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia
  NIP: 7182046157, REGON: 369910851) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 • Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  – dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  – przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  – możliwości logowania do serwisu;
  – utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 • Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 • Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 • Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 • Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 • Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 • Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Firma matysiewicz.com – Studio graficzne
Szanowny Kliencie,
ochrona Państwa danych osobowych jest bardzo istotna dla Firmy matysiewicz.com. Pragniemy poinformować, że nie tylko spełniamy postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ale również wychodzimy Państwu naprzeciw i informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i przetwarzania, a także o prawach Państwu przysługujących.
Podstawowe informacje
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych. Z kolei administratorem danych osobowych jest każdy kto dokonuje przetwarzania danych osobowych. Przetwarzaniem jest np. przechowywanie, modyfikowanie, przesyłanie, udostępnianie lub ujawnianie danych osobowych.
Firma matysiewicz.com – Studio graficzne jako administrator Państwa danych osobowych.

Firma matysiewicz.com – Studio graficzne jako administrator Państwa danych osobowych
Firma matysiewicz.com – Studio graficzne przetwarza dane osobowe w celu sprawnego świadczenia usług zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
W przypadku, gdy wyrażą Państwo na to oddzielną dobrowolną zgodę, Firma matysiewicz.com – Studio graficzne będzie przetwarzać Państwa dane w celu, świadczenia oferowanych usług fryzjerskich oraz realizacji zamówień w sklepie internetowym, jak również przedstawiania informacji o oferowanych przez UC towarach i usługach, w tym promocjach.
Firma matysiewicz.com – Studio graficzne przetwarza Państwa dane osobowe zapewniając ich bezpieczeństwo poprzez użycie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.
Firma matysiewicz.com – Studio graficzne zapewnia, że Państwa dane osobowe będą podlegały kontroli dostępu wewnątrz Firmy jak również przy przekazywaniu podmiotom trzecim, zgodnie z celami ich przetwarzania.
Pełne dane Firmy matysiewicz.com – Studio Graficzne : matysiewicz.com – Studio Graficzne Łukasz Matysiewicz, al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia NIP: 7182046157, REGON: 369910851 reprezentowana przez Łukasza Matysiewicz – Właściciela.

Obowiązywanie polityki prywatności
Dokument ma zastosowanie w sytuacjach, gdy Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne jest administratorem danych osobowych to jest przetwarza dane osobowe pozyskane od osób fizycznych, w tym od użytkowników oferowanych przez niego usług.
Polityka prywatności obejmuje sytuacje, w których Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub dane osobowe pozyskane poprzez powierzenie.
W przypadku zawarcia odrębnego porozumienia pomiędzy Firmą matysiewicz.com – Studio Graficzne a osobą fizyczną lub powierzającym jej dane (umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), postanowienia zawarte w tym porozumieniu mają pierwszeństwo przed postanowieniami polityki prywatności.
Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne zapewnia realizację obowiązków informacyjnych odpowiednio zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

Cele i podstawy przetwarzania
Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne przetwarza dane w celu dostawy Państwu usług na najwyższym poziomie, przy minimalnym zakresie przetwarzanych danych osobowych.
W celu świadczenia usług fryzjerskich przetwarzamy następujące dane, które mogą zostać uznane za dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adresy email i numery telefonów. Dane te są przetwarzane w szczególności, w następujących celach:
– kontaktu Firmy powierzającego w związku z potrzebą wsparcia przy korzystaniu z usług oferowanych przez Firmę.W celu dokonywania rozliczeń związanych ze świadczeniem usług Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne przetwarza dane podane przez użytkowników niezbędne do wystawiania i doręczania faktur VAT ewidencjonujących te usługi. Mogą to być w szczególności: imię i nazwisko / firma, miejsce zamieszkania/ adres siedziby, numer NIP, numer rachunku bankowego/ numer karty kredytowej.

Dane związane z dokonywaniem rozliczeń są przetwarzane jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie matysiewicz.com – Studio Graficzne, w szczególności wynikającego z ustawy o rachunkowości. Dane te w indywidualnie uzasadnionych przypadkach mogą być przetwarzane również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy matysiewicz.com – Studio Graficzne.
Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, każdorazowo szczegółowo analizuje i równoważy interes Firmy oraz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą. Analizowane są również prawa osoby fizycznej związane z przepisami o ochronie danych osobowych.

W celach marketingowych na podstawie oddzielnej dobrowolnie udzielonej zgody Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne będzie przetwarzać Państwa dane w celu przedstawiania informacji o oferowanych przez Firmę matysiewicz.com – Studio Graficzne towarach i usługach, w tym promocjach na te towary lub usługi.
Dane związane z celem marketingowym są przetwarzane na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody osoby fizycznej, która jej udzieliła.
Poza danymi, o których mowa powyżej, osoby fizyczne zainteresowane korzystaniem z usług świadczonych przez Firmę matysiewicz.com – Studio Graficzne lub nabyciem usług, które podają swoje dane osobowe i kontaktowe, w celu uzyskania informacji o ofercie i świadczonych usługach lub w celu zawarcia umowy, mogą podawać Firmie matysiewicz.com – Studio Graficzne swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email. Kontakt polegający na podaniu danych osobowych poprzez email lub telefonicznie ma formę dobrowolną. Zwracamy się z prośbą o niepodawanie w pierwszych formach kontaktu rozległych danych, w tym danych szczególnych (np. o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku nawiązania kontaktu, w zależności od jego rodzaju, Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne podejmuje adekwatne działania związane z zapewnieniem zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem.
W przypadku zamiaru powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. przez podmiot zbiorowy (spółkę, fundację, stowarzyszenie) zawierający umowę z Firmą matysiewicz.com – Studio Graficzne dotyczących użytkowników usługi (pracowników, członków tego podmiotu), następuje to po uprzednim zawarciu umowy powierzenia przetwarzania. Zwracamy się z prośbą o nieprzekazywanie danych przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania.

Zakres i czas przetwarzania danych osobowych.
Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne przetwarza minimalną ilość danych osobowych, niezbędną do realizacji celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu i wynikający z podstawy prawnej przetwarzania. Przykładowo, w przypadku zaprzestania świadczenia usług przez Firmę matysiewicz.com – Studio Graficzne na Państwa rzecz dane związane z realizację tego celu są usuwane. Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne nie ma możliwości usunięcia Państwa danych, jeżeli są one niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków, np. prowadzenia i archiwizacji ksiąg rachunkowych.
Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne nigdy nie przetwarza danych osobowych przez okres dłuższy niż wynika to z podstawy prawnej ich przetwarzania. Dlatego też:
– w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, okres przetwarzania trwa do momentu rozwiązania umowy;
– w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę fizyczną;
– w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
– w przypadku przetwarzania danych osobowych, gdy jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim.
Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w umowie powierzenia przetwarzania zawieramy postanowienia zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych na poziomie, który sami stosujemy. Odbiorcami danych osobowych, w tym na podstawie umów powierzenia, mogą być w szczególności:
– podmioty prowadzące księgi rachunkowe;
– doradcy oraz audytorzy, w tym biznesowi, prawni i finansowi;
– podmioty świadczące usługi hostingowe;
– podwykonawcy;
– firmy windykacyjne.
W przypadku, gdy jesteśmy do tego zobligowani przepisami prawa przekazujemy dane osobowe również organom administracji publicznej, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym.
Przy czym przekazywane są wyłącznie dane w niezbędnym zakresie ustalanym w oparciu o cel przekazania.

Prawa osób fizycznych.
Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne zapewnia osobom fizycznym realizację ich praw związanych z danymi osobowymi.
Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne zapewnia prawo, zgodnie z przepisami RODO, do:
– dostępu do danych osobowych;
– zmiany lub uzupełnienia danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– Przenoszenia danych osobowych;
, które przetwarza jako administrator.
Prawa wykonywa się poprzez doręczenie stosownego żądania na piśmie na adres siedziby Firmy matysiewicz.com – Studio Graficzne, al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia lub w formie wiadomości email na adres: lukasz@matysiewicz.studio
W związku z faktem, że wykonanie praw, o których mowa powyżej może być, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami uzależnione od spełnienia dodatkowych przesłanek lub w określonych okolicznościach, zachęcamy do kontaktu w formie wiadomości email na adres: lukasz@matysiewicz.studio w celu ustalenia najlepszego sposobu i zakresu wykonania przysługujących Państwu praw, tak aby sprawnie i kompleksowo spełnione zostały cele, które zamierzacie Państwo osiągnąć.
Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne zastrzega, że w przypadku, gdy wykonanie przez użytkownika prawa do usunięcia danych uniemożliwi świadczenie usługi, którą nabył odpłatnie na czas określony UC może odmówić z uwagi na ich niezbędność do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo może zaprzestać świadczenia usługi z winy użytkownika, co nie będzie wpływu na obowiązek do uiszczania wynagrodzenia za usługę.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji również osobiście w siedzibie Firmy matysiewicz.com – Studio Graficzne pod wyżej wskazanym adresem lub pod numerem telefonu +48 600 922 986
Zastrzegamy, że realizacja uprawnień może nastąpić po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie czynności, co również stanowi element ochrony Państwa interesów.
Wszelkie żądania, wnioski, prośby i skargi zostaną rozpoznane i otrzymają Państwo odpowiedź bez zbędnej zwłoki.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne, mają również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązywanie i zmiany
Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne zapewnia regularny przegląd niniejszego dokumentu i jego zmiany, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i jak najsprawniejszej realizacji Państwa uprawnień.
Zmiany dokumentu będą odbywały się poprzez zastępowanie dotychczasowej wersji nową wersją dokumentu na stronie www.matysiewicz.com
Dokument stanowi ogólny zarys zasad wprowadzonych przez Firmę matysiewicz.com – Studio Graficzne w ramach ochrony danych osobowych.
Dokument został sporządzony w celu zapewnienia transparentności przetwarzania danych przez Firmę matysiewicz.com – Studio Graficzne.
Firma matysiewicz.com – Studio Graficzne wszelkich dodatkowych informacji udziela przy użyciu wskazanych w dokumencie form kontaktu.
Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 13 września 2018 roku.